سمینارهای اینترنتی

برگزاری وبینارهای تخصصی یکی دیگر از خدماتی اصلی کنفرانس می باشد. برگزاری وبینارها، انتقال دانش و تجربیات متخصصان مربوط به حوزه سیستم های مدیریتی را که امکان حضور فیزیکی را در کنفرانس ندارند را میسر می نماید. در این وبینارها، سعی بر آن است تا به ارایه مطالب روز دنیا در حوزه سیستم های مدیریتی و همچنین پرداختن به راه کارهای گوناگون برای حل مسایل و چالش های پیاده سازی در سازمان های داخلی باشد.