چاپ مقاله برگزیده

دبیرخانه کنفرانس آماده پذیرش مقالات و تجارب از مدیران، کارشناسان و دانشجویان حول محورهای ارائه شده می باشد، مقالات و تجارب در فرایندی یک ماهه توسط اساتید دانشگاهی در دو مرحله داوری و جمع بندی می شوند. در نهایت تعدادی از مقالات و تجارب پذیرفته شده، برای ارایه در بخش شفاهی و تعدادی نیز برای ارایه پوستری، در نظر گرفته می شوند. همچنین مقالات برتر در حوزه های مختلف در فصلنامه مدیریت کیفیت و استاندارد به چاپ خواهد رسید.