کارگاه های جانبی

یکی دیگر از خدماتی که این کنفرانس در نظر دارد هر ساله ارایه دهد، برگزاری کارگاه های آموزشی می باشد. هدف از برگزاری کارگاه ها آموزشی بررسی مطالب به صورت کاربردی تر و نگاه به حل مسایل و چالش های ممیزی و ارزیابی می باشد. به منظور استفاده هرچه بیشتر شرکت کنندگان کنفرانس از کارگاه های آموزشی، از بین عنوان کارگاه پیشنهادی به دبیرخانه کنفرانس، پس از بررسی عناوین توسط کمیته علمی و با در نظر گرفتن بیشترین تناسب عناوین پیشنهادی با نیازهای مخاطبان، در نهایت تعداد 10 عنوان کارگاه آموزشی پذیرفته خواهد شد و در طی دو روز برگزاری کنفرانس به صورت رایگان ارایه می شوند.