مدیریت خدمات آزمایشگاهی

سخنرانانعناوین سخنرانی
  • دکتر سید محمد مهدی هادوی (رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی)
  • Dr Michael Winterstein (مدیر تحلیل داده های آزمایشگاه Wessling)
  • دکتر انوشه رحمانی (رئیس پژوهشکده سیستم های کیفیت، پژوهشگاه استاندارد)
  • دکتر محرم غیاثوند (سرارزیاب سیستم تایید صلاحیت آزمایشگاه)
  • تعالی در آزمایشگاه
  • مفاهیم جدید در نسخه جدید استاندارد ISO/IEC 17025:2017
  • چالش های به کارگیری آزمون مهارت در تضمین کیفیت نتایج آزمون های آزمایشگاهی
  • تجربیات و چالش های آزمایشگاه های آلمان در پیاده سازی ISO/IEC 17025