لیست کارگاه های آموزشی (رایگان)

کیفیت و تعالی سازمانیایمنی و بهداشتمنابع انسانی و آموزشمحیط زیست و انرژیمدیریت نوآوری

 • سفر بلوغ از بیگناهی تا تطابق و تعالی
 • QFD محور ابزارهای طراحی محصول
 • رابطه اهداف کسب و کار با حاکمیت ریسک
 • تغییر برای تغییر
 • مسئولیت اجتماعی
 • تحلیل بافت سازمان
 • اشتباهات رایج در تهیه HSE PLAN / تحلیل ریشه ای حوادث
 • مدیریت ریسک های زیست محیطی بر اساس ISO 31000
 • فرهنگ HSE
 • تحلیل بافت سازمان
 • استاندارد جدید مدیریت آموزش ISO 29993:2017
 • مصاحبه شایستگی محور
 • مدیریت عملکرد از طریق دلبستگی
 • مدیریت دانش و نقش منابع انسانی در توسعه آن ها
 • ارزیابی عملکرد منابع انسانی
 • از OHSAS 18001 تا ISO 45001
 • ارزیابی عملکرد انرژی با استفاده از خطوط مبنا
 • اشتباهات رایج در تهیه HSE PLAN / تحلیل ریشه ای حوادث
 • فرهنگ HSE
 • استاندارد های مدیریت نوآوری در اتحادیه اروپا