مدیریت منابع انسانی

سخنرانانعناوین سخنرانی
  • دکتر ناصر میرسپاسی (پدر مدیریت منابع انسانی ایران)
  • Dr Emre Szucs (مشاور در شرکت های Vodafone، Shell، GM)
  • دکتر محمدرضا چراغعلی (مدرس و متخصص منابع انسانی و رهبری سازمانی)
  • دکترمحمد جواد آبگون (متخصص مدیریت منابع انسانی و کانون های ارزیابی)
  • دکتر محمود استقلال (مدرس و متخصص در زمینه های وفاداری برند و بازاریابی)
  • دکتر علی داوری (مدرس منابع انسانی و عضو هئیت علمی دانشگاه تهران)
  • نقش بازی کاری در ارتقا وفاداری مشتریان و کارکنان
  • رهبری دلبستگی
  • سرمایه های روان شناختی
  • توسعه مدیران در قرن 21