محورهای کنفرانس

مدیریت کیفیت و تعالی سازمانیمدیریت محیط زیست و انرژیمدیریت ایمنی و بهداشت شغلیمدیریت منابع انسانیمدیریت فناوری اطلاعاتممیزی و ارزیابی سیستم های مدیریتیانطباق و اعتبار بخشی آزمایشگاه ها و نهادهای بازرسیتداوم کسب و کار و مدیریت بحران

 • مدل های تعالی منابع انسانی و استاندارد سازی در حوزه منابع انسانی
 • تکنیک ها و ابزارهای موثر در منابع انسانی و آموزش
 • آسیب شناسی منابع انسانی و راهکارهای بهبود
 • بررسی فرآیندهای منابع انسانی(مدیریت عملکرد، مربی گری، جانشین پروری، مدیریت استعداد، ریسک و… )
 • کار تیمی، پویایی های گروهی و ارزیابی عملکردتیمی و رفتار گروهی
 • مدیریت خدمات فناوری اطلاعات
 • مدیریت امنیت اطلاعات
 • حاکمیت سازمانی و فناوری اطلاعات
 • معماری سازمانی در سازمان های خدماتی
 • مدیریت سبز در فناوری اطلاعات
 • مدیریت امنیت اطلاعات
 • مدیریت سبز در فناوری اطلاعات
 • مدیریت ریسک فناوری اطلاعات
 • طراحی و مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات
 • رويکردها و تکنيک های مميزی / ارزيابي سيستم های مديريتي
 • چالش های مميزی / ارزيابي سيستم های مديريتي - راهکارها
 • اخلاق حرفه ای در مميزی / ارزيابي
 • مميزی / ارزيابي سيستم های مديريتي - بايد ها و نبايدها