تاریخ های مهم

زمان شروع ثبت نام

10  تیر1396  

آخرین مهلت ارسال آثار

15  آبان 1396  

زمان اعلام نتایج

11  آبان 1396  

زمان برگزاری کنفرانس

24  آبان 1395