لیست کارگاه های آموزشی (رایگان) ارایه شده در ادوار مختلف کنفرانس

کنفرانس اولکنفرانس دومکنفرانس سوم
 • تکنيکهای مميزی
 • مهمترین استانداردهای محيط زیست از منظر مميزان سيستمهای مدیریتی
 • EFQM 2013 در RADAR مميزی و یا ارزیابی رهبری بر اساس منط
 • تغيير اثربخش و چابک برای افزایش رقابت پذیری از منظر تعالی سازمانی
 • ISO 45001 استاندارد جدید مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی
 • ISO 14001:2015 مروری بر پيش نویس استاندارد جدید مدیریت محيط زیست
 • مدیریت دانش در سیستم های مدیریتی
 • مميزی مدل کسب و کار در ISO 9001:2015
 • خود ارزیابی بر اساس مدل EFQM 2013
 • مبانی عدم قطعيت در اندازه گيری های آزمایشگاهی
 • تعيين حوزه های فنی (Technical Areas) توسط شرکتهای گواهی سيستم بر اساس استاندارد ISO 17021:2012
 • استاندارد مدیریت شرکتهای گواهی محصول ISO 17065
 • استاندارد مرجع مدیریت ریسک ISO 31000
 • مدیریت ریسک در ISO 9001:2015
 • : 10 تغيير اصلی در استاندارد جدید مدیریت امنيت اطلاعات ISO 27001:2013
 • اندازه گيری بلوغ فرایندی بر اساس استاندارد ISO 15504
 • ممیزی فرایند مدیریت دانش
 • چهارچوب فرایند معماری سازمانی TOGAF
 • رایج ترین چالش های پروژه های HSE
 • آشنایی با پیش نویس استاندارد ISO/IEC 17025:2017
 • پایش آماری فرایندها با استفاده از نرم افزار MINITAB
 • مدیریت فرایندها
 • ارزیابی فرایندهای منابع انسانی
 • ممیزی سازه های فلزی بر اساس استاندارد EN 1090
 • استاندارد راهنمای مدیریت سوابق ISO 30301:2011
 • استاندارد مدیریت امنیت اطلاعات در صنعت بانکداریPCI-DSS
 • اشتباهات رایج در نگارش HSE-PLAN
 • مدیریت جامع موجودی ها در سازمان
 • چالشهای محاسبه عدم قطعیت در اندازه گیری های آزمایشگاهی
 • استاندارد جدید مدیریت کیفیت در صنعت خودرو (IATF 16949:2016)
 • شایستگی های مورد نیاز برای راهبری و اجرای ISO 9001:2015
 • مروری بر الزامات جدید در ISO/IEC 17025:2017
 • مدل بلوغ مدیریت استعداد در ایران
 • اصول فرماندهی حادثه
 • برنامه تضمین کیفیت داده ها در آزمایشگاه های آزمون
 • مربیگری منابع انسانی (تجربیات از شرکت های ایرانی)
 • استاندارد مدیریت محیط زیست اتحادیه اروپا (EMAS)
 • فرهنگ صدمه صفر- تجربیات ایمنی و بهداشت شرکت Siemens
 • مدیریت دانش
 • عدم انطباق های رایج در آزمایشگاه های ایرانی و راهکارهای آن
 • ISO 30409:2016: استاندارد بین المللی طرح ریزی نیروی کار
 • تحلیل ریشه ای حوادث
 • آنالیز آماری آزمون های مهارت و مقایسات آزمایشگاهی و رتبه بندی مولفه های بهترین آزمون
 • مدیریت ریسک های کیفی بر اساس ISO 31000